ОБЯВА - 20.06.2024 г.

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:
Имот 1: Кабинет № 14, в сутерена на База 2, с адрес: бул. „Александър Станишев” № 17, с площ от 18,09 кв.м., заедно с 6,95 кв.м. ид.ч. от общ.ч. Предназначение:зъботехническа лаборатория.
Имот 2: Кабинет № 51, на третия етаж в База 2, с адрес: бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, с площ от 10,37 кв.м., заедно с 0,9687 % ид.ч. от общ.ч.Предназначение:кабинет за индивидуална или групова практика за оказване на първична дентална помощ.
Имот 3: Помещение без номер, в сутерена (приземния етаж) на База 2, с адрес: ул. „Проф. д-р Александър Станишев“ №17, с площ от 15,12 кв.м., заедно с прилежащите му ид.ч. от общ.ч.Предназначение: склад.
Имот 4: Кабинет № 70, на третия етаж в База 1, с адрес: ул. „Иван Бойчев (бивша Кореняк)” № 17, с площ от 25,12 кв.м., заедно с 10,04 кв.м. ид.ч. от общ.ч.Предназначение: кабинет за индивидуална или групова практика за оказване на първична дентална помощ.
Имот 5: Площи за поставяне на 70 броя рекламни съоръжения (табели) с медицинска насоченост, върху стените във фоайето и коридорите на двете сгради на „ДКЦ XII - София” ЕООД: ул. „Иван Бойчев (бивша Кореняк)“ № 17 и бул. „Александър Станишев“ № 17.Предназначение: площи за поставяне на рекламни съоръжения с медицинска насоченост
Имот 6: 6.1. Площ от 4 кв.м.., предназначена за поставяне (монтиране) на 1 брой рекламна табела с медицинска насоченост на стълбите до рампата на База 1, с адрес: ул. „Иван Бойчев (бивша Кореняк)” № 17; 6.2. Площ от 4 кв.м., предназначена за поставяне (монтиране) на 1 брой рекламна табела с медицинска насоченост на стълбите на База 2, с адрес: бул. „Проф. Александър Станишев” № 17; 6.3. Две площи, всяка от 2 кв.м., за поставяне (монтиране) на 1 брой рекламна табела с медицинска насоченост на първия етаж до стълбите за горните етажи от двете страни на регистратурата в База 1, с адрес: ул. „Иван Бойчев (бивша Кореняк)” № 17. Всички площи по т.6 (съответно 6.1., 6.2. и 6.3) съставляват неделима част от отдавания под наем имот 6. : площи за поставяне на рекламни съоръжения с медицинска насоченост.
Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
Минимална наемна месечна цена: за Имот 1: Кабинет №14 - : 200 лв. без ДДС, за Имот 2: Кабинет №51 - : 350 лв. без ДДС, за Имот 3: Помещение без номер - : 85 лв. без ДДС. за Имот 4: Кабинет №70 - : 500 лв. без ДДС. за Имот 5: Площи за поставяне на 70 броя рекламни съоръжения - : 630 лв. без ДДС. за Имот 6: Площи за рекламни табели - : 270 лв. без ДДС.В размера на месечната наемна цена за имоти от 1 до 4 включително не са включени разходите, свързани с ползването на имота. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лева за всеки имот. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 08.07.2024г.
Цена на конкурсната документация – 100 лв. без ДДС, платима на регистратура или на каса /ет.3, ст.65/, не по-късно от 13.00ч. на 08.07.2024г.
Краен срок за подаване на документи за участие - 13.00ч. на 08.07.2024г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.
Всеки кандидат може да подаде само една оферта. Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 09.07.2024г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, ул. „Иван Бойчев” № 17, в сградата на „ДКЦ XII - София” ЕООД. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00ч. на 25.07.2024г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 26.07.2024г. от 10.00 часа. За справки тел: тел. 02 824 51 48, Зоя Кировa, старша медицинска сестра.


Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII - София” ЕООД

Уважаеми колеги и пациенти,

В сградата да ДКЦXII СОФИЯ
ул.”Иван Бойчев ”№ 17 работят
остеоденситометър “PRIMUS OsteoSys”и
компютърен томограф/скенер/PCS2000-
Philips”платени услуги и по НЗОК с
направление !
Само Платени услуги
остеоденситометър:
- 1 зона -60,00лв.
- всяка следваща зона – 20.00лв.
- цяло тяло - 100.00лв.
Платени услуги компютърен
томограф/ скенер/:
- КТ на главен мозък - 100,00лв.
- КТ на прешлени /всяка зона/
- 120.00лв
- КТ на гр.кош - 140.00лв
- КТ на корем - 150,00лв.
- КТ на корем с малък таз- 170,00лв.
- КТ на синуси -100,00лв.
- КТ на малък таз -100.00лв.
Уважаеми пациенти,

Ако имате повишена температура и признаци на вирусна инфекция, моля не идвайте в поликлиниката, а се свържете с личния си лекар по телефона. Подобни мерки са необходими с цел минимизиране на риска от заразяване на хроничноболните пациенти!
Уважаеми пациенти,

Д-Р МАНОВ –ОПЛ В БАЗА I НА ДНЦ ХII,ОТ 01.11.2023Г. Е С ПРЕКРАТЕНА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ,КАТО ОБЩО ПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР.МОЖЕ ДА СЕ ПРЕЗАПИСВАТЕ ПРИ ДРУГ ОПЛ.
Добре дошли в уеб сайта на ДКЦ - XII

Предмета на дейност на Диагностично консултативен център - XII - София ЕООД е осъществяване на диагностика и амбулаторно лечение на остри заболявания, травми и изострени хронични болести по 16 основни специалности, наблюдение и осъществяване на медицинска помощ при бременност и майчинство, диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания, дейност по здравна промоция и профилактика.

Заповядайте при нас!

Новини
12 Юни 2020г.
Дарение от 200 бр. бързи теста за превенция на COVID-19Резултати

База 1
База 2